Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
  • Witamy na witrynie Szkoły Podstawowej im. Władysława Sikorskiego w Rakołupach

  • Witamy na witrynie Szkoły Podstawowej im. Władysława Sikorskiego w Rakołupach

  • Witamy na witrynie Szkoły Podstawowej im. Władysława Sikorskiego w Rakołupach

  • Witamy na witrynie Szkoły Podstawowej im. Władysława Sikorskiego w Rakołupach

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
przy Szkole Podstawowej im. Władysława Sikorskiego w Rakołupach


I. UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI:

1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie Szkoły Podstawowej w Rakołupach oraz nauczyciele i pracownicy szkoły.
2. Ze stołówki korzystają uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie lub, których dożywianie finansuje GOPS w Leśniowicach
3. Wyżej wymienieni, zapisywani są na obiady na początku  lub w trakcie roku szkolnego, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu intendentce Pani Annie Winnickiej.

II. ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY:

1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie jednodaniowego obiadu.
2. Cena jednego obiadu ustalana jest przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Organem Prowadzącym.
4. Wysokość opłaty za jeden posiłek jest podawana Zarządzeniem Dyrektora Szkoły.
5. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do  przygotowania posiłku – koszt wsadu do kotła.
6. Nauczyciele i pracownicy ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni w przeliczeniu na jeden obiad.
7. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.

III. OPŁATY:

1. Odpłatność za obiady za dany miesiąc uiszczana jest u Pani Anny Winnickiej do15-go każdego miesiąca, jednak na prośbę Rodziców w szczególnych sytuacjach, wpłaty przyjmowane są po upływie wyznaczonej daty.
2. W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty do 15-go każdego miesiąca, uczniowie zalegający z opłatami, otrzymują upomnienia, nieterminowość zgłaszana jest także wychowawcom klas i rodzicom.
3. Wpłaty potwierdzone są dowodem wpłaty na numerowanym kwitariuszu i podpisem intendentki. Oryginał otrzymuje wpłacający, kopia pozostaje do rozliczenia dokumentacji stołówki.

IV. ZWROTY ZA OBIADY:

1. Zwrot poniesionych kosztów może nastąpić z powodu choroby, wycieczki, lub innych przyczyn losowych, jeżeli nieobecność ucznia wynosi jeden dzień lub dłużej.
2. Nieobecność musi być zgłoszona w sekretariacie szkoły, u intendentki osobiście, telefonicznie lub pisemnie najpóźniej do godz. 8.30 danego dnia. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.
3. Odliczenie kwoty następuje z odpłatności w następnym miesiącu.
4. W szczególnych przypadkach, gdy uczeń lub rodzic dokonujący wpłaty na początku miesiąca zgłasza nieobecności w ściśle określonych dniach tygodnia, pobiera się opłatę pomniejszoną o kwotę za zgłoszone dni. Nieuzasadniona lub nie zgłoszona nieobecność na posiłku nie podlega zwrotowi kosztów
5. Z obiadów mogą korzystać uczniowie przebywający na zwolnieniu lekarskim. Obiad wydawany jest wówczas rodzinie ucznia, która ma go dostarczyć dziecku do domu.
6. Rezygnacja z obiadów może nastąpić po bezzwłocznym zgłoszeniu tej decyzji na 3 dni przed rozpoczęciem następnego miesiąca, w którym uczeń nie będzie jadł obiadów. Zgłoszenia może dokonać rodzic lub uczeń osobiście lub telefonicznie w sekretariacie szkoły.

V. WYDAWANIE POSIŁKÓW:

1. Posiłki dla oddziału przedszkolnego i uczniów klasy I wydawane są od godz. 11.15 Posiłki dla uczniów klas II – VI wydawane są od godz. 11.35  do godz. 11.55
2. Wydanie posiłków może nastąpić po godz. 11.55 w sytuacji zorganizowanych wyjść lub wyjazdów uczniów, po uprzednim zgłoszeniu kucharce lub intendentce przez nauczyciela organizującego wyjazd lub wyjście poza teren szkoły
3. W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień zatwierdzony przez  kucharkę oraz intendentkę.
4. Podczas wydawania obiadów zabrania się pobytu w pomieszczeniach stołówki osobom nie spożywającym posiłków.
5. „Dokładki obiadowe” wydawane są  uczniom korzystającym ze stołówki po wydaniu obiadów wszystkim korzystającym, o ile takie porcje pozostają do wydania.
6. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia i kalkulacją kosztów.

VI. ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:

1. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie. Nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurny zgodnie z grafikiem dyżurów.
2. W stołówce obowiązuje cisza.
3. Po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce.
4. Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce i przestrzegać regulaminu stołówki.
5. Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad zachowania poinformowany zostanie wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice ucznia.
6. Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rakołupach.
2. Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor w postaci pisemnego aneksu.
3. Regulamin wchodzi w życie 4 września 2014 roku.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech