Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
  • Witamy na witrynie Szkoły Podstawowej im. Władysława Sikorskiego w Rakołupach

  • Witamy na witrynie Szkoły Podstawowej im. Władysława Sikorskiego w Rakołupach

  • Witamy na witrynie Szkoły Podstawowej im. Władysława Sikorskiego w Rakołupach

  • Witamy na witrynie Szkoły Podstawowej im. Władysława Sikorskiego w Rakołupach

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W RAKOŁUPACH

§1

INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa uczniów w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych na terenie Szkoły Podstawowej im. Władysława Sikorskiego w Rakołupach Uczestnikami zajęć są uczniowie szkoły kwalifikowani zgodnie z ich potrzebami. 

2. Dopuszczalna liczba uczniów na zajęciach uzależniona jest od rodzaju zajęć, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach:

                     - zajęcia rozwijające uzdolnienia – do 8 osób

                     - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – do 8 osób

                     - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – do 5 osób

                     - zajęcia logopedyczne – do 4 osób

                     - zajęcia socjoterapeutyczne i inne o charakterze terapeutycznym – do 10 osób

3. W szkole funkcjonują koła przedmiotowe. O liczbie ich uczestników decyduje nauczyciel prowadzący zajęcia.

4. W szkole funkcjonują zespoły dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia logopedyczne zgodnie z potrzebami uczniów.

§2

ZASADY KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW

1. Kwalifikacja uczestników dokonywana jest na podstawie:
           - opinii/orzeczeń wydanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne,
           - zaświadczeń lekarskich,
           - diagnoz wewnątrzszkolnych
           - wniosku rodzica lub nauczyciela
           - zgłoszenia samego ucznia

2. W pierwszej kolejności na zajęcia kwalifikowani są uczniowie posiadający opinię/orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub inną. Warunkiem kwalifikacji ucznia na zajęcia jest pisemne wyrażenie zgody poprzez wypełnienie przez rodzica/opiekuna „Deklaracji uczestnictwa” dziecka w zajęciach.

3. Uczniowie mogą być kwalifikowani do zajęć w ciągu całego roku szkolnego, jeśli pozwala na to liczba miejsc w grupach.

4. W przypadku, gdy liczba chętnych spełniających kryteria przekroczy liczbę oferowanych miejsc, utworzone zostaną listy rezerwowe.

5. Osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane do udziału w zajęciach w przypadku:
           - rezygnacji rodzica/opiekuna z udziału jego dziecka w zajęciach,
           - wykreślenia ucznia z listy uczestników zajęć z powodu nieprzestrzegania niniejszego regulaminu,
           - po osiągnięciu założonych celów.

6. W pierwszej kolejności kwalifikowany będzie uczeń z listy rezerwowej, którego plan lekcji pozwala na udział w zajęciach w określonym przez prowadzącego terminie. Jako kolejne kryteria przyjmuje się kolejność wpływu opinii/orzeczenia z poradni psychologiczno - pedagogicznej, datę zgłoszenia rodzica/opiekuna lub nauczyciela.

§3

ZASADY UCZESTNICTWA

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych jest: - zapoznanie się ucznia i rodzica z niniejszym regulaminem - wypełnienie przez rodzica/opiekuna Deklaracji uczestnictwa dziecka w zajęciach.

2. Przekroczenie określonego limitu nieobecności (3 zajęcia nieusprawiedliwione) jest równoznaczne z wykreśleniem ucznia z listy uczestników zajęć po uprzednim poinformowaniu rodzica/opiekuna.

§4

OBOWIĄZKI UCZNIÓW UCZĘSZCZAJĄCYCH NA ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

1. Uczeń jest zobowiązany do:

         - systematycznego udziału w zajęciach pozalekcyjnych zgodnie z niniejszym regulaminem,

         - aktywnego uczestnictwa w zajęciach,

         - odrabiania prac domowych,

         - przynoszenia potrzebnych pomocy, materiałów, przyborów.

§ 5

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

1. Uczeń zakwalifikowany do udziału w zajęciach pozalekcyjnych zobowiązany jest do systematycznego uczestniczenia w tych zajęciach.

2. W sytuacji nieobecności ucznia na zajęciach, nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza, czy uczeń był tego dnia obecny w szkole. Jeżeli tak, informuje rodzica/opiekuna drogą telefoniczną o nieobecności dziecka na zajęciach pozalekcyjnych.

3. W wyjątkowych przypadkach uczeń może być zwolniony z zajęć po wcześniejszym przedłożeniu usprawiedliwienia napisanego przez rodzica. Obowiązuje pisemna forma usprawiedliwień.

4. Usprawiedliwienie musi zawierać uzasadniony powód nieobecności.

5. Uczeń, który samowolnie oddali się z zajęć bez pisemnego lub telefonicznego zwolnienia rodzica nie może mieć usprawiedliwionej nieobecności.

§ 6

ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA UCZNIA W ZAJĘCIACH

1. Rezygnacja z udziału w zajęciach może nastąpić w każdym czasie poprzez złożenie przez rodzica/opiekuna pisemnego oświadczenia na druku Deklaracji uczestnictwa w zajęciach.

2. W przypadku rezygnacji lub skreślenia ucznia z listy osób zakwalifikowanych do zajęć, jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej, której plan lekcji pozwala na udział w zajęciach w określonym przez prowadzącego terminie.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin obowiązuje od dnia 16 września 2015 r.
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech