Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
 • Witamy na witrynie Szkoły Podstawowej im. Władysława Sikorskiego w Rakołupach

 • Witamy na witrynie Szkoły Podstawowej im. Władysława Sikorskiego w Rakołupach

 • Witamy na witrynie Szkoły Podstawowej im. Władysława Sikorskiego w Rakołupach

 • Witamy na witrynie Szkoły Podstawowej im. Władysława Sikorskiego w Rakołupach

 

 

PROGRAM

WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY

Szkoły Podstawowej

im. W. Sikorskiego w Rakołupach

na rok 2018 – 2019

zatwierdzony do realizacji

Uchwałą nr 3 Rady Rodziców

z dn. 27.09.2018

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną

 

 

Akty prawne:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U z dnia 2017r, poz. 59, z późn. zm)

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1654)

 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882)

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487)

 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 957)

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783)

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)

 • Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r., nr 120, poz. 526)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356);

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1534),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 451);

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532, z późn. zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591);

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r., poz. 1249).

 

Szkolny program wychowawczo- profilaktyczny obejmuje wytyczne polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/19:

 1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

 2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

 3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

 4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

 

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Program powstał w oparciu o obserwacje, ankiety, konsultacje z rodzicami, nauczycielami, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

 

 

WPROWADZENIE

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na drugiego człowieka.

Wychowanie - proces wspomagania dziecka na każdym etapie jego rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej w oparciu o wartości

Profilaktyka - proces wspomagania wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników ryzyka, wzmacnianie czynników chroniącyc

 

WSTĘP

Wychowanie jest procesem, który odbywa się w każdym momencie życia dziecka, dlatego zadaniem naszej szkoły jest wychowywanie dzieci i młodzieży do wartości takich jak: szacunek, odpowiedzialność, współpraca, zaufanie, rodzina, uczciwość, tolerancja, patriotyzm, bezpieczeństwo aby zapewnić im dobry start w dorosłość. Edukacja poprzez wartości pomoże dzieciom dokonywać właściwych wyborów, a dobrze rozwinięty system wartości będzie fundamentem do mądrego życia. Efektem zaplanowanych działań będzie zbudowanie właściwych relacji pomiędzy wszystkimi podmiotami szkoły, opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Program ma wzmocnić działania wychowawcze poprzez zaangażowanie uczniów i rodziców do uczestniczenia w tworzeniu reguł obowiązujących w szkole, co w założeniu ma się przełożyć na kształtowanie młodego człowieka.

 

MISJA SZKOŁY:

Jesteśmy po to aby:

1. Przygotować dzieci do dokonywania właściwych wyborów w oparciu o wartości

2. Wychować ucznia świadomego, samodzielnego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie

3. Nauczyć szacunku do kultury i tradycji naszego narodu, przy jednoczesnymi poszanowaniu kultur i wartości innych narodów

4. Zapewnić uczniom bezpieczeństwo i propagować zdrowy styl życia

5. Nasi nauczyciele rozumieją, że młodość to czas, który się nie powtórzy i warto go przeżyć pięknie

 

 

WIZJA SZKOŁY:

Nasza szkoła jest przyjazną placówką, przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym i właściwym wyborze przyszłej drogi zawodowej. Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły ukierunkowany jest na ucznia i jego potrzeby, umożliwiając mu wszechstronny rozwój. Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za własne zachowanie. Stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania, aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. W pracy z uczniem kadra pedagogiczna podejmuje twórcze działania, które pozwolą realizować misję szkoły. Nasi uczniowie będą świadomi nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami, Europejczykami i członkami swojej „małej ojczyzny”. Będą szanować kulturę i tradycję. Szczególnie zadbamy o ich rozwój fizyczny, społeczny, psychiczny i duchowy, aby w przyszłości propagowali zdrowy styl życia.

MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY

Absolwent naszej szkoły posiada i doskonali własny system wartości. Zdobytą wiedzą sprawnie posługuje się w życiu codziennym. W kontaktach z ludźmi stosuje podstawowe zasady zachowania i komunikowania się.

Jest:

 • aktywny- posiada zainteresowania, pasje jest twórczy wykazuje się samodzielnością, realizuje postawione sobie cele

 • ciekawy świata- korzysta z różnych źródeł informacji i wykorzystuje zdobytą wiedzę

 • odpowiedzialny- umie samodzielnie rozwiązywać problemy podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje, dba o swoje życie i zdrowie

 • obowiązkowy- systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne i aktywnie w nich uczestniczy

 

 • otwarty- potrafi uważnie słuchać, rozmawiać umie współpracować w grupie prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych

 

 • kulturalny- stosuje się do norm obowiązujących w otoczeniu, rozróżnia zachowania dobre i złe

 

 • tolerancyjny- szanuje inne rasy i nacje oraz ich poglądy jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka - świadomy swoich praw i praw innych ludzi- zna swoją wartość, swoje prawa, zna i respektuje prawa innych

 

 • asertywny- potrafi bronić swoich poglądów i świadomie wybiera to co dla niego najlepsze, potrafi przeciwstawić się przejawom wulgarności i brutalności, umie odmówić częstowany narkotykami i innymi używkami

Opis problemu

Sytuacja materialna rodzin naszych uczniów jest zróżnicowana. Nasze dzieci są w większości aktywne i posiadają konstruktywne zainteresowania. Nie sprawiają większych problemów wychowawczych. Obserwuje się stosunkowo niską ilość zachowań ryzykownych. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, biorą udział w zawodach sportowych oraz różnorodnych konkursach. Dzieci podejmują działania nastawione na pomoc potrzebującym. Włączają się w akcje charytatywne. Nasi uczniowie w większości osiągają dobre i bardzo dobre wyniki w nauce. Z przeprowadzonych diagnoz i ewaluacji wynika, że należy podjąć działania wzmacniające wartości społeczne z uwagi na nieprawidłowe relacje koleżeńskie, niewystarczające przestrzeganie norm społecznych, w tym używanie wulgarnych i obraźliwych słów przez uczniów. Zauważono również problemy w prawidłowej komunikacji uczeń – uczeń oraz niski poziom tolerancji wśród uczniów.

 

Oczekiwania rodziców:

Rodzice oczekują od szkoły zwrócenia uwagi na następujące zagadnienia

 • bezpieczeństwo dzieci

 • rozwijanie talentów i uzdolnień

 • profilaktyka uzależnień

 • niwelowanie agresji

 • zwracanie uwagi na samodzielność, odpowiedzialność i tolerancję

 

MOCNE STRONY

 • Szkoła zapewnia uczniom wszechstronny rozwój wszystkich sfer osobowości w wymiarze: intelektualnym, psychicznym , zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym.

 • Mała liczba dzieci, dzięki czemu uczniowie traktowani są indywidualnie.

 • Szkoła zapewnia uczniom warunki do rozwoju kultury fizycznej, kształtuje.

 • Dobrze przygotowana, wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

 • Różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych rozwijająca zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

 • Nauczyciele wspierają uczniów z problemami w bieżącej pracy, oferując im pomoc w rożnych sytuacjach m.in. w ramach dobrze zorganizowanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 • W szkole prowadzone są zajęcia dla uczniów wymagających wsparcia specjalistów: logopedyczne.

 • W oparciu o zdiagnozowane potrzeby społeczności szkolnej opracowano program wychowawczo – profilaktyczny, realizowany systematycznie i poddawany ewaluacji i modyfikacji.

 • Rada pedagogiczna systematycznie analizuje wyniki diagnoz, efektów kształcenia i sprawdzianów rocznych, formułuje wnioski i wdraża do dalszej pracy.

 • W szkole obowiązują spójne zasady oceniania zapisane w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, na podstawie których nauczyciele konstruują przedmiotowe systemy oceniania

 • W każdym roku szkolnym przygotowywany jest ciekawy i bogaty kalendarz imprez i uroczystości szkolnych .

 • Szkoła uczestniczy w realizacji programów ogólnopolskich, gminnych i środowiskowych.

 • Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach artystycznych i zawodach sportowych.

 • Klasy szkolne i korytarze są estetyczne, i zadbane.

 • Zdecydowana większość uczniów nie ma do czynienia z substancjami psychoaktywnymi.

SŁABE STRONY

 • Uczniowie nie zawsze potrafią reagować w konstruktywny sposób w sytuacjach konfliktowych.

 • Uczniowie nie zawsze potrafią wyrażać w sposób akceptowany społecznie swoje emocje.

 • Duża grupa uczniów ma problemy dydaktyczne i wychowawcze .

 • Częstym problemem jest wulgarne i obraźliwe słownictwo używane przez uczniów.

 • Nie wszyscy uczniowie potrafią akceptować odmienności innych uczniów w klasie.

 • Lekcje w klasach łączonych.

 • Brak logopedy.

 

WYSTĘPOWANIE CZYNNIKÓW CHRONIĄCYCH I CZYNNIKÓW RYZYKA

CZYNNIKI CHRONIĄCE:

 • Pozytywny system wartości uczniów.

 • Zadowolenie uczniów z kontaktów rówieśniczych.

 • Dobry kontakt uczniów z wychowawcami i nauczycielami.

 • Realizowanie programów psychoedukacyjnych związanych z profilaktyką, wychowaniem i rozwojem ucznia.

 • Zapewnienie uczniom pomocy specjalistycznej na terenie szkoły.

 • Wielopoziomowa współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę.

 • Duża świadomość uczniów w zakresie zasad dotyczących zdrowego stylu życia, zarówno w fizycznym jak i psychicznym aspekcie.

 • Samopomoc koleżeńska.

 • Niska częstotliwość i zasięg występowania zachowań ryzykownych.

 

CZYNNIKI RYZYKA:

 • Znacząca grupa uczniów wychowuje się w rodzinach niepełnych i o niskim statusie materialnym.

 • Środowisko wychowawcze w wielu przypadkach nie dostarcza prawidłowych wzorców.

 • Uczniowie narażeni są na zagrażające i niewłaściwe treści w cyberprzestrzeni.

 

 

 

 

 

WNIOSKI I REKOMENDACJE

 • W pracy wychowawczo-profilaktycznej promować zachowania bezpieczne i prozdrowotne.

 • W pracy codziennej skupić się na kształtowaniu warności społecznych.

 • W dalszym ciągu stwarzać sytuacje do wszechstronnego rozwoju i prezentowania pozytywnych wzorców.

 • Budować pozytywne relacji uczeń – uczeń, projektowanie działań, dzięki którym uczniowie mają okazję do współdziałania.

 • Dbać o kulturę języka w życiu codziennym.

 • Kształtowanie umiejętności korzystania z internetu, urządzeń multimedialnych i mediów społecznościowych.

 • Wspieranie i docenianie indywidualności uczniów, stała praca nad zrozumieniem i akceptowaniem odmienności wśród uczniów.

 

 

CELE OGÓLNE

 • Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości w wymiarze psychicznym, moralnym i duchowym i społecznym.

 • Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności do dalszego rozwoju.

 • Ochrona uczniów przed zagrożeniami oraz pomoc w sytuacjach kryzysowych.

 • Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele) .

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie zdrowego trybu życia.

 • Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

 • Kształtowanie prawidłowych nawyków higieny fizycznej i psychicznej oraz aktywnego spędzania czasu wolnego.

 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych poprzez uświadamianie skutków wynikających z używania środków uzależniających oraz uzależnienia od komputera.

 • Kształtowanie postaw asertywny.

 • Umożliwienie rozwoju własnych talentów i zainteresowań.

 • Rozwijanie u uczniów kreatywności.

 • Kształtowanie postaw moralnych w oparciu o normy etyczne i przyjęty system wartości.

 • Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wyrażających szacunek do symboli, tradycji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą, społecznością lokalną.

 • Kompensowanie deficytów rozwojowych.

 • Kształcenie umiejętności bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach w szkole i poza nią.

 • Kształtowanie postawy tolerancji i wrażliwości na potrzeby innych.

 • Kształtowanie pożądanych postaw w stosunku do rówieśników oraz osób dorosłych.

 • Kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, współdziałania w zespole.

 • Rozwijanie umiejętności uczenia się i wykorzystania wiedzy oraz informacji w praktyce.

 

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO – PROFILKTYCZNYCH

Strategia oddziaływań wychowawczo - profilaktycznych zakłada wspieranie uczniów w rozwoju we wszystkich sferach: fizycznej, psychicznej, społecznej i aksjologicznej oraz wykorzystanie strategii profilaktycznych: informacyjnej, edukacyjnej, alternatyw, wczesnej interwencji, zmian środowiskowych i zmian przepisów poprzez zadania adresowane do uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

ZADANIA:

 1. SFERA FIZYCZNA

 • Modelowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie zdrowego stylu życia (odżywianie, aktywność higiena).

 • Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.

 • Kształtowanie prawidłowych nawyków higieny .

 • Wypracowanie umiejętności samodzielnego wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych.

 • Uświadamianie skutków wynikających z używania środków uzależniających oraz uzależnienia od urządzeń multimedialnych.

 • Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa

 

 1. SFERA PSYCHICZNA (EMOCJONALNA I INTELEKTUALNA)

 • Kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych.

 • Doskonalenie umiejętności dbania o własny rozwój.

 • Eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi oraz trudnościami w nauce.

 • Pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 

 1. SFERA SPOŁECZNA

 • Kształtowanie postaw otwartości na drugiego człowieka i jego potrzeby.

 • Doskonalenie umiejętności stosowania norm społecznych oraz nawiązywania prawidłowych relacji w oparciu o wartość.

 • Propagowanie pozytywnych wzorów społecznych.

 1. SFERA AKCJOLOGICZNA (DUCHOWA)

 • Stwarzanie sytuacji umożliwiających wypracowanie własnego systemu wartości.

 • Kształtowanie postaw obywatelsko- patriotycznych.

 • Kształtowanie poczucia tożsamości i przynależności kulturowej, narodowej, indywidualnej, regionalnej i etnicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan pracy Szkoły Podstawowej im. Władysława Sikorskiego

w Rakołupach na rok szkolny 2018/2019

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 170 ze zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170 ze zm.),

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.),

 • Statut Szkoły Podstawowej im. Władysława Sikorskiego w Rakołupach ,

 

 

Program wychowawczo- profilaktyczny obejmuje wytyczne polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019:

 1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

 2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

 3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

 4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr z dnia 27 września 2018 r.

 

I. Plan pracy w głównych obszarach działalności szkoły

 

Zarządzanie i organizacja

zadania

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom

Dyrekcja szkoły

Do końca sierpnia

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły

Rada pedagogiczna

Do 15 września

Opracowanie programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły

Rada pedagogiczna

Do końca września

Przedstawienie Radzie Pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru w roku szkolnym 2018/2019

Dyrekcja szkoły

 

Do końca sierpnia

 

Wprowadzenie zmian w dokumentach szkolnych i dostosowanie ich do zmian prawa oświatowego: statut, regulaminy, procedury

Dyrekcja szkoły

 

Do końca września

 

Opracowanie wewnątrzszkolnego planu doskonalenia zawodowego

Dyrektor szkoły

Do końca września

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

Dyrektor szkoły

Do 15 września

Pełnienie nadzoru pedagogicznego

Dyrektor szkoły

Cały rok

Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły

Dyrektor szkoły

Do końca kwietnia

Umożliwienie nauczycielem zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego

Dyrektor szkoły

Opiekunowie stażu

Cały rok

Promocja szkoły w środowisku lokalnym

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas I

Dyrektor szkoły

Kwiecień-sierpień

 

 

Wychowanie

zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Integracja zespołów klasowych

Wychowawcy klas

Wrzesień

Realizowanie programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną

Wychowawcy klas

Cały rok

Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego

Opiekun samorządu

Cały rok

Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz zachęcanie uczniów do aktywnego spędzania

wolnego czasu

Wychowawcy klas

Cały rok

Edukacja czytelnicza

Wszyscy nauczyciele, bibliotekarz

Cały rok

Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły

Wychowawcy klas

Cały rok

 

Zadania opiekuńcze

zadania

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Organizacja opieki pedagogicznej

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Dyrektor, nauczyciele

Cały rok

Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci potrzebujących takiej opieki

 

Wychowawcy, opiekunowie świetlicy

Cały rok

Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

Wychowawcy klas

Cały rok

 

II. Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2018/20189

Termin

Uroczystości , wydarzenia

Odpowiedzialny

4 IX 18

Rozpoczęcie roku szkolnego

Dyrektor, nauczyciele

IX 18

Ogólnoszkolne zebranie rodziców. Informacje o wymaganiach edukacyjnych. Wybory rad klasowych rodziców

Dyrektor, nauczyciele

IX 18

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Opiekun SU

28 IX 18

Dzień Chłopaka i Święto Pieczonego Ziemniaka

 

Samorząd Uczniowski

Jarosław Smalej

13 X 18

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

 

Sylwia Tomaszewska

Katarzyna Wilkos

X 18

Dzień Papieski

Mariusz Pruszkowski

X 18

Ślubowanie I klasy.

 

Karolina Rymarska

9 XI 18

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości

 

 

Katarzyna Lisowska

Mariusz Pruszkowski

17 XI 18

Śniadanie Daje Moc – akcja ogólnopolska

 

Wychowawcy kl.0-III

23 XI 18

Zebrania rodziców z wychowawcami wszystkich

Dyrektor, nauczyciele

28 XI 18

Dzień wróżb andrzejkowych. Zabawa andrzejkowa

 

Samorząd Uczniowski, Katarzyna Wilkos

6 XII 18

Dzień z Mikołajem

Samorząd Uczniowski, wychowawcy klas

XII m18

W oczekiwaniu na Boże Narodzenie – klasowa i gminna wigilia

Wychowawcy klas 0-III

23XII-31XII 18

Zimowa przerwa świąteczna

 

26 I 19

Ogólnoszkolne zebranie rodziców. Informacje o wynikach nauczania za I okres

Dyrektor, nauczyciele

28 I 19

Zabawa karnawałowa

Paulina Głaz-Szozda,

Tomasz Wielopolski,

21 I 19

Dzień Babci i Dziadka

Wychowawcy kl.0-III

26 I 19

Ogólnoszkolne zebranie rodziców. Informacje o wynikach nauczania za I okres

 

Dyrektor, nauczyciele wychowawcy

11 II-24 II 19

Ferie zimowe

 

8 II 19

Szkolne Walentynki

 

Samorząd Uczniowski, Katarzyna Wilkos

8 III 19

Dzień Kobiet

Tomasz Wielopolski

21 III 19

Pierwszy Dzień Wiosny

 

Samorząd Uczniowski, Katarzyna Wilkos

18 IV – 22 IV 19

Wiosenna przerwa świąteczna

 

IV 19

Dzień Ziemi

Tomasz Wielopolski

I V 19

Ogólnoszkolne zebranie rodziców. Informacja o propozycjach ocen rocznych

Dyrektor, nauczyciele

3 V 19

Święto Konstytucji

Katarzyna Lisowska

20 V 19

Dzień Patrona

Katarzyna Wilkos

Katarzyna Lisowska

26 V 19

Dzień Rodziny

Wychowawcy klas 0-III

1VI 19

Dzień Dziecka

Rada Rodziców

21 VI 19

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

 

Dyrektor

Tomasz Wielopolski,

Katarzyna Wilkos

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2018 r.- czwartek

 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2018 r.- wtorek-środa

 • Nowy Rok – 1 stycznia 2019 r.-wtorek

 • Poniedziałek Wielkanocny – 22 kwietnia 2019 r.,

 • Święto Pracy – 1 maja 2019 r.- środa

 • Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2019 r.- piątek

 • Boże Ciało – 20 maja 2019 r.- czwartek

 

 

 

 

III. Harmonogram zebrań rady pedagogicznej

 

 

Lp.

Termin

Tematyka/Cel

1.

Sierpień

Zebranie organizacyjne – przygotowanie pracy szkoły w roku szkolnym, informacja o zmianach w przepisach oświatowych na rok szkolny 2018/2019

 

2.

Listopad

Zebranie szkoleniowe – tematyka związana z kierunkami polityki oświatowej państwa

 

3.

Styczeń

Zebranie klasyfikacyjne – klasyfikacja śródroczna, podsumowanie półrocznej pracy szkoły

 

4.

Kwiecień

Zebranie szkoleniowe – tematyka aktualna dla szkoły

 

5.

Czerwiec

Zebranie klasyfikacyjne – klasyfikacja roczna, podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019

 

 

Pozostałe spotkania rady pedagogicznej zgodnie z potrzebami szkoły

 

 

 

 

 

 

 

Treści i zadania Programu Wychowawczo - Profilaktycznego w szkole zgodnie z obszarami w klasach I - III

 

Obszar

 

Zadania i sposób realizacji w klasach I - III

 

Odpowiedzialny

Zdrowie - edukacja zdrowotna

SFERA FIZYCZNA

 

 

 

 

Działania promujące zdrowie. Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej poprzez naukę. Dzień Sportu. Stosowanie ciekawych form ruchu na zajęciach sportowych. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, organizacja wycieczek nastawionych na aktywność ruchową (ścieżka zdrowia, ścieżki rowerowe). Dbałość o higienę pracy oraz higienę osobistą poprzez współpracę z pielęgniarką szkolną.

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele wychowania fizycznego,

dyrektor szkoły, psycholog szkolny, pielęgniarka szkolna, zaproszeni goście.

Propagowanie zdrowego trybu życia. Kształtowanie nawyków dbania o zdrowie i higienę osobistą. Zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia. zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej. Dostosowanie sprzętu szkolnego do wzrostu oraz indywidualnych potrzeb ucznia. Fluoryzacja i zachęcanie do dbania o higienę jamy ustnej. Zwracanie uwagi na ubiór odpowiedni do pogody. Zwracanie uwagi na właściwą postawę ciała. Realizowanie programu „Śniadanie Daje Moc”

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele, psycholog, rodzice, pielęgniarka, specjaliści.

Likwidowanie deficytów rozwojowych, w szczególności u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Zajęcia uwzględniające potrzeby uczniów. Pomoc w odrabianiu lekcji. Kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki.

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, psycholog, pedagog, rodzice, specjaliści

 

Zasady prawidłowego odżywiania się. Realizowanie programów: "Szklanka mleka", "Owoce w szkole". Świadome spożywanie wartościowego drugiego śniadania.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, psycholog, rodzice.

Popularyzacja aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Organizowanie konkursów o tematyce zdrowotnej. Organizowanie imprez sportowych, gier i zabaw ruchowych. Wycieczki szkolne.

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, rodzice.

Rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku. Kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo-skutkowego. Uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin. Propagowanie akcji społecznych „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”.

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przedmiotów.

Relacje – kształtowanie postaw społecznych

SFERA SPOŁECZNA

 

Zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju. Przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi. Rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów.

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przedmiotów, psycholog,

Poznanie praw i obowiązków ucznia. Zapoznanie uczniów z prawami człowieka oraz śledzenie i omawianie bieżących wydarzeń w kontekście respektowania tych praw. Zachęcanie uczniów do pomocy koleżeńskiej udzielanej uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym. Systematyczne monitorowanie obecności uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, psycholog.

Kształtowanie przyjaznych relacji międzyludzkich i międzykulturowych. Kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej. Integracja zespołu klasowego poprzez wspólne działania (wycieczki, zabawy, projekty). Okazywanie szacunku rodzicom i osobom starszym. Organizowanie uroczystości klasowych (np. Dzień Babci, Dzień Rodziny). Uświadamianie uczniom i ich rodzicom zagrożeń wynikających z aktów przemocy. Udział w akcjach charytatywnych: zbiórka książek, przyborów szkolnych, zabawek, odzieży dla najbardziej potrzebujących.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, psycholog szkolny, rodzice.

 

Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym, kształtowanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, pokazanie dzieciom, jak mogą radzić sobie w trudnych sytuacjach oraz uczenie umiejętności zgodnej pracy i zabawy w grupie.

 

Specjaliści, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, psycholog szkolny.

Kultura na co dzień – uczymy porozumiewać się ze sobą. Kształtowanie pozytywnych relacji w klasie. Sposoby rozwiązywania własnych problemów. Integracja uczniów i rodziców podczas organizowanych imprez, zabaw, wycieczek. Wyróżnianie uczniów o wysokiej kulturze osobistej

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele, psycholog, rodzice.

 

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole. Uświadomienie uczniom, czym jest agresja i przemoc oraz jak sobie z nią radzić. Kształtowanie umiejętności zastępowania agresji, wnioskowania moralnego oraz kontroli emocji. Zapobieganie konfliktom w środowisku szkolnym. Eliminacja wulgaryzmów. Stosowanie zwrotów grzecznościowych w szkole i konsekwentne reagowanie na przejawy agresji. Promowanie zasad szacunku, zaufania i życzliwości. Rozpoznawanie przyczyn ataków agresji, obserwacja i monitorowanie zmian zachowań uczniów (omawianie przyczyn konfliktów z uczniami). Organizowanie spotkań, prelekcji, spektakli profilaktycznych. Bieżące informowanie rodziców o przejawach agresji. Objęcie pomocą socjoterapeutyczną uczniów sprawiających problemy wychowawcze.

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele, psycholog, rodzice, przedstawiciel policji.

Wzmacnianie odpowiedzialności za mienie własne i społeczne. Dyżury nauczycieli podczas przerw. Kontrola zachowań pozytywnych i negatywnych. Monitorowanie zachowań agresywnych.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel biblioteki, pracownicy niepedagogiczni szkoły, dyrektor szkoły.

Podejmowanie działań w zakresie samorządności uczniów. Wybory do Samorządu Uczniowskiego oraz samorządu klasowego. Organizacja życia kulturalnego w szkole. Propagowanie i udział w akcjach charytatywnych. Podnoszenie prestiżu szkoły w oczach uczniów i społeczności lokalnej. Organizacja imprez okolicznościowych. Umożliwienie uczniom wykazania się inicjatywą i przedsiębiorczością. Dbałość o gazetki szkolne, dekorowanie klas. Inicjatywy uczniowskie - udział uczniów w projektach szkolnych. Wyrabianie odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie szkoły - uczniowie współgospodarzami szkoły. Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości lokalnych.

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców, dyrektor.

 

Współpraca z rodzicami. Czynna współpraca nauczycieli z rodzicami. Zebrania z rodzicami, dni otwarte, wycieczki. Zapoznanie rodziców z głównymi aktami i programami szkoły oraz współpraca przy ich tworzeniu. Uwzględnienie propozycji Rady Rodziców przy tworzeniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, organizacji imprez szkolnych . Wspólne organizowanie imprez. Podnoszenie wiedzy pedagogicznej rodziców poprzez spotkania ze specjalistami. Pedagogizacja rodziców. Współpraca z Radą Rodziców i klasowymi oddziałami rady rodziców. Pomoc rodzinom zagrożonym niedostosowaniem społecznym lub znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przedmiotów, dyrekcja szkoły, psycholog szkolny, Rada Rodziców.

 

Kultura – wartości, normy i wzory zachowań

SFERA DUCHOWA

 

Kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji. Określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzin­nym, szkolnym i lokalnym. Uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność.

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przedmiotów, nauczyciel bibliotekarz, specjaliści, zaproszeni goście.

100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. Udział uczniów w konkursach: Szkolny konkurs plastyczny dla klas I-III,,Moja niepodległa ojczyzna”. Prowadzenie zajęć wychowawczych o tematyce patriotycznej kl. I-III (symbole narodowe, patriotyzm, godło i hymn narodowy, czym jest niepodległość, honor, uczciwość, Polak, prawa i obowiązki obywatelskie. Wystawa książek o tematyce patriotycznej w Bibliotece Szkolnej. Spotkania czytelnicze. Apel z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. „Kwiaty dla bohaterów narodowych mamy, przy Dębach Katyńskich je składamy” – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości:

- Kształtowanie przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej, polskiej i europejskiej oraz kształtowanie postaw patriotycznych,

- Kształtowanie postaw patriotycznych i więzi z własnym regionem,

- Kształtowanie umiejętności życia w społeczeństwie.

Kształtowanie polskich tradycji, kultywowanie obyczajów. Tworzenie gazetek okolicznościowych.

Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literac­kimi i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci. Organizowanie lekcji muzealnych, wycieczek, spotkań z ciekawymi ludźmi (artystami i twórcami regionalnymi), przedstawicielami samorządu lokalnego. Organizowanie i udział uczniów w uroczystościach rocznicowych. Organizowanie klasowych spotkań okolicznościowych. Poszerzenie wiedzy na temat Unii Europejskiej. Organizacja apeli okolicznościowych, imprez ogólnoszkolnych i miejskich. Przybliżenie wiedzy związanej z regionem, w którym żyjemy.

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przedmiotów.

Kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw. Kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektu­alnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji.

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przedmiotów.

Inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespo­łowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia. Przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymaga­jących umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów.

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przedmiotów.

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci. Rozpoznawanie i kierowanie zainteresowaniami literackimi. Wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się. Prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem: rozmowy o książkach, udzielanie porad w wyborach czytelniczych, gry literackie, konkursy, głośne czytanie i słuchanie. Zachęcanie rodziców do akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Spotkania z twórcami literatury dziecięcej. Udział w konkursach czytelniczych organizowanych przez szkolną bibliotekę i sklep Biedronka.

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel bibliotekarz.

Kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka. Podtrzymywanie cie­kawości poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, rodzice, nauczyciele przedmiotów.

Bezpieczeństwo – profi­laktyka zachowań ryzy­kownych (problemowych)

SFERA PSYCHICZNA

 

Zapoznanie uczniów i rodziców z obowiązującymi w szkole regulaminami. Zapoznanie ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczo-Profilaktycznym, Regulaminem Oceniania, Przedmiotowymi Zasadami Oceniania i procedurami obowiązującymi w szkole. Organizowanie spotkań ze specjalistami w celu zaznajomienia uczniów z prawem oraz skutkami jego naruszania. Konsekwentne reagowanie na przejawy agresji i niewłaściwego zachowania.

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, pracownicy policji.

Określenie pozytywnych i negatywnych emocji. Rozpoznawanie uczuć. Wzmacnianie wiary we własne możliwości, budowanie pozytywnej samooceny. Stres i sposoby radzenia ze stresem. Omawianie sposobów rozwiązywania własnych problemów. Zajęcia wzmacniające pewność siebie.

Wychowawcy, nauczyciele, psycholog.

Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami poprzez wykorzystanie bajek terapeutycznych i literatury dla dzieci. Odczytywanie fragmentów książek, omawianie sytuacji bohaterów. Zachęcanie do sięgania po odpowiednią literaturę.

 

Wychowawcy, nauczyciele, nauczyciel biblioteki, nauczyciele świetlicy, psycholog.

Informowanie rodziców o rodzajach i formach pomocy proponowanych przez instytucje wspierające szkołę. Organizowanie spotkań pedagogizujących dla rodziców związanych z problemami i zagrożeniami współczesnej młodzieży. Pedagogizacja rodziców podczas wywiadówek. Kierowanie uczniów na badania do PPP. Zapewnienie pomocy w nauce (zajęcia uwzględniające potrzeby uczniów). Stworzenie uczniom możliwości uczestniczenia w kołach zainteresowań oraz organizacjach działających na terenie szkoły.

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, psycholog, nauczyciele przedmiotów.

Bezpieczeństwo w drodze do szkoły i w szkole. Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa i ostrożności w drodze do szkoły. Realizacja programu „Klub Bezpiecznego Puchatka”. Omawianie zasad zachowań obowiązujących w szkole i w drodze do szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych uczniów, znajomość regulaminów klasopracowni, boiska szkolnego, placu zabaw, biblioteki, świetlicy. Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie zajęć szkolnych, wycieczek, wyjść poza teren szkoły, aktywnego i bezpiecznego wypoczynku. Dyżury nauczycielskie.

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przedmiotów, psycholog, rodzice, pracownicy policji.

Bezpieczeństwo poza szkołą. Realizacja programu „Klub Bezpiecznego Puchatka”. Bezpieczne spędzanie ferii zimowych oraz wakacji - pogadanki, metody aktywne, ćwiczenia praktyczne, dyskusje, codzienne rozmowy.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przedmiotów,rodzice, pracownicy policji, WOPR, Straży Granicznej.

Zapoznanie uczniów z drogą ewakuacyjną szkoły. Znajomość „ciągów komunikacyjnych” i dróg ewakuacji na terenie szkoły. Znajomość regulaminów obowiązujących na basenie. Omawianie zasad bezpiecznego spędzania przerw, zachowania się w trakcie lekcji i imprez szkolnych. Próbny alarm przeciwpożarowy.

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przedmiotów, dyrekcja,

Wspieranie uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych. Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dostosowanie metod pracy do potrzeb uczniów. Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Szerzenie postaw tolerancji wśród uczniów.

 

Wszyscy nauczyciele, nauczyciele odpowiedzialni za organizację zajęć specjalistycznych.

Ochrona uczniów przed uzależnieniem od cyberprzestrzeni. Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzysty­wania informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyj­no-komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpie­czeństw wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie ograni­czeń dotyczących korzystania z komputera, internetu i multimediów. Zajęcia dotyczące przeciwdziałaniu uzależnieniom od cyberprzestrzeni oraz świadomego korzystania ze środków masowego przekazu.

Nauczyciele informatyki, Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, psycholog, pielęgniarka szkolna, rodzice, pracownicy policji i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży. Udział uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Uczenie świadomego i bezpiecznego korzystania z Internetu. Organizacja kół rozwijających zainteresowania informatyczne uczniów. Promowanie i rozwijanie talentów. Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przedmiotów.

Jestem ostrożny w kontaktach z nieznajomymi. Kształtowanie umiejętności zachowania ostrożności w kontaktach z nieznajomymi. Nauka mówienia „nie” w określonych sytuacjach. Kształtowanie umiejętności zachowania się w niebezpiecznych sytuacjach.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przedmiotów, rodzice, pracownicy policji.

Udzielanie pierwszej pomocy. Zabezpieczenie ucznia przed nieszczęśliwymi wypadkami – realizacja treści związanych z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Pracownicy WOPR, Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele, psycholog.

Dostarczenie uczniom wiedzy o szkodliwości używek: palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze). Nigdy nie sięgaj sam po leki. Czy zawsze mogę spróbować tego, czym poczęstuje mnie kolega, koleżanka lub osoba obca? Realizacja programu edukacji antynikotynowej dla uczniów klas I – III „Nie pal przy mnie proszę”.

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przedmiotów, psycholog, rodzice.

Działalność opiekuńcza szkoły. Realizacja przez szkołę zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach PPP. Dostosowanie procesu dydaktycznego do zaleceń PPP. Orientacja w sytuacji materialnej rodzin uczniów, konsultowanie z pracownikami socjalnymi MOPS. Integracja zespołów klasowych. Motywowanie rodziców do przedstawiania opinii i orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Korygowanie wad postawy, wymowy. Dostosowanie ławek do wzrostu dzieci.

 

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagog, psycholog, pielęgniarka , nauczyciele, dyrekcja szkoły, zespół wychowawczy, nauczyciele świetlicy, zespoły klasowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treści i zadania Programu Wychowawczo - Profilaktycznego w szkole zgodnie z obszarami w klasach IV - VIII

 

Obszar

 

Zadania i sposób realizacji w szkole zadania w klasach IV - VIII

 

Odpowiedzialni

 

Zdrowie - edukacja zdrowotna

SFERA FIZYCZNA

 

Działania promujące zdrowie. Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu. Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją oraz analizą czynników, które ich demotywują. Kształtowanie umiejętno­ści rozpoznawania wła­snych cech osobowości. Kształtowanie konstruk­tywnego obrazu własnej osoby, np. świadomości mocnych i słabych stron. Rozwijanie właściwej po­stawy wobec zdrowia i ży­cia jako najważniejszych wartości. Doskonalenie i wzmacnianie zdrowia fizycznego. Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej poprzez naukę. Organizowanie imprez sportowych, gier i zabaw ruchowych. Stosowanie ciekawych form ruchu na zajęciach sportowych. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, organizacja wycieczek nastawionych na aktywność ruchową (ścieżka zdrowia, ścieżki rowerowe). Dbałość o higienę pracy oraz higienę osobistą poprzez współpracę z pielęgniarką szkolną.

Wychowawcy, nauczyciele wychowania fizycznego,

psycholog szkolny, rodzice, pielęgniarka szkolna, zaproszeni goście.

 

Propagowanie zdrowego trybu życia. Kształtowanie nawyków dbania o zdrowie i higienę osobistą. Zapoznanie z zasadami dbałości o zdrowie własne i in­nych, kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia. Zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej. Kształtowanie umiejęt­ności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych. Dostosowanie sprzętu szkolnego do wzrostu oraz indywidualnych potrzeb ucznia. Fluoryzacja i zachęcanie do dbania o higienę jamy ustnej. Zwracanie uwagi na ubiór odpowiedni do pogody. Zwracanie uwagi na właściwą postawę ciała.

Wychowawcy, rodzice, nauczyciele wychowania fizycznego, specjaliści.

Likwidowanie deficytów rozwojowych, w szczególności u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowa­nia ograniczeń i niedo­skonałości. Kształtowanie postaw otwartych na poszukiwa­nie pomocy oraz porady, kiedy zaczynają się trud­ności i kiedy wybór jest ważny i trudny. Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, uwzględniających potrzeby uczniów. Pomoc w odrabianiu lekcji. Kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki.

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog, specjaliści, rodzice.

Zasady prawidłowego odżywiania się. Realizowanie programów: "Szklanka mleka". Świadome spożywanie wartościowego drugiego śniadania.

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, psycholog, specjaliści.

Kształtowanie umiejętno­ści świadomego wyzna­czania sobie konkretnych celów. Kształtowanie postawy proaktywnej, w której uczeń przejmuje inicjaty­wę, ale też odpowiedzial­ności za swoje działania, decyzje. Rozwijanie umiejętności hierarchizacji zadań. Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określanie osobistego potencjału. Kształtowanie świado­mości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych w okresie dojrzewania.

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, pedagog, psycholog, specjaliści.

Rozwijanie umiejętności oceny własnych możli­wości. Kształtowanie postawy uczniów nastawionej na rozwiązania – charak­teryzującej się samoświa­domością, wyobraźnią, kreatywnością. Kształtowanie umiejęt­ności wyznaczania sobie celów krótko- i długoter­minowych. Rozwijanie umiejętności ustalania priorytetów, uwzględniając kryteria ważności i pilności.

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, psycholog, specjaliści.

 

Relacje – kształtowanie postaw społecznych

SFERA SPOŁECZNA

 

Poznanie praw i obowiązków ucznia. Zapoznanie uczniów z prawami człowieka oraz śledzenie i omawianie bieżących wydarzeń w kontekście respektowania tych praw. Zachęcanie uczniów do pomocy koleżeńskiej udzielanej uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym. Systematyczne monitorowanie obecności uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, psycholog, specjaliści.

Zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju. Przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi. Rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów.

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, psycholog, specjaliści.

Kształtowanie umiejętno­ści właściwej komunika­cji, stanowiącej podstawę współdziałania. Kształtowanie umiejętno­ści asertywnego wyraża­nia własnych potrzeb. Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi. Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób. Rozwijanie zdolności do inicjowania i podtrzymywania znaczących głębszych relacji. Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej.

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, psycholog, specjaliści.

Zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju. Przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi. Rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów.

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, psycholog, specjaliści.

Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współ­pracy. Kształtowanie otwartości na doświadczenia innych ludzi, ich sposobów roz­wiązywania problemów, na nową wiedzę. Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób zna­czących i autorytetów. Kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej. Integracja zespołu klasowego poprzez wspólne działania (wycieczki, zabawy, projekty). Okazywanie szacunku rodzicom i osobom starszym. Organizowanie uroczystości klasowych (np. Dzień Babci, Dzień Rodziny). Uświadamianie uczniom i ich rodzicom zagrożeń wynikających z aktów przemocy. Udział w akcjach charytatywnych: zbiórka książek, przyborów szkolnych, zabawek, odzieży dla najbardziej potrzebujących.

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, psycholog, specjaliści.

Kształtowanie przyjaznych relacji międzyludzkich i międzykulturowych. Kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej. Integracja zespołu klasowego poprzez wspólne działania (wycieczki, zabawy, projekty). Okazywanie szacunku rodzicom i osobom starszym. Organizowanie uroczystości klasowych (np. Dzień Babci, Dzień Rodziny). Rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny w życiu człowieka. Uświadamianie uczniom i ich rodzicom zagrożeń wynikających z aktów przemocy. Udział w akcjach charytatywnych: zbiórka książek, przyborów szkolnych, zabawek, odzieży dla najbardziej potrzebujących.

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, psycholog, specjaliści.

Kultura na co dzień – uczymy porozumiewać się ze sobą. Kształtowanie pozytywnych relacji w klasie. Sposoby rozwiązywania własnych problemów. Integracja uczniów i rodziców podczas organizowanych imprez, zabaw, wycieczek. Wyróżnianie uczniów o wysokiej kulturze osobistej .

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, psycholog, specjaliści.

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole. Uświadomienie uczniom, czym jest agresja i przemoc oraz jak sobie z nią radzić. Kształtowanie umiejętności zastępowania agresji, wnioskowania moralnego oraz kontroli emocji. Zapobieganie konfliktom w środowisku szkolnym. Eliminacja wulgaryzmów. Stosowanie zwrotów grzecznościowych w szkole i konsekwentne reagowanie na przejawy agresji. Promowanie zasad szacunku, zaufania i życzliwości. Rozpoznawanie przyczyn ataków agresji, obserwacja i monitorowanie zmian zachowań uczniów (omawianie przyczyn konfliktów z uczniami). Organizowanie spotkań, prelekcji, spektakli profilaktycznych. Bieżące informowanie rodziców o przejawach agresji . Objęcie pomocą socjoterapeutyczną uczniów sprawiających problemy wychowawcze.

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, pedagog, psycholog, przedstawiciel policji.

Wzmacnianie odpowiedzialności za mienie własne i społeczne. Dyżury nauczycieli podczas przerw. Kontrola zachowań pozytywnych i negatywnych. Monitorowanie zachowań agresywnych.

Nauczyciele, wychowawcy, psycholog, pracownicy niepedagogiczni szkoły, dyrektor szkoły.

Podejmowanie działań w zakresie samorządności uczniów. Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat). Rozwijanie poczucia przy­należności do grupy (sa­morząd uczniowski, drużyna,). Wybory do Samorządu Uczniowskiego oraz samorządu klasowego. Organizacja życia kulturalnego w szkole. Propagowanie i udział w akcjach charytatywnych. Podnoszenie prestiżu szkoły w oczach uczniów i społeczności lokalnej. Organizacja imprez okolicznościowych. Umożliwienie uczniom wykazania się inicjatywą i przedsiębiorczością. Dbałość o gazetki szkolne, dekorowanie klas. Inicjatywy uczniowskie - udział uczniów w projektach szkolnych. Wyrabianie odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie szkoły - uczniowie współgospodarzami szkoły. Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości lokalnych.

Nauczyciele, wychowawcy, Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców, dyrektor.

 

Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego. Udzielanie pomocy uczniom w osiąganiu umiejętności podejmowania decyzji o wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia.

- Wyzwalanie aktywności uczniów w kierunku samopoznania i samooceny,

- Modyfikacja samooceny w przypadku, gdy odbiega ona od realnych możliwości (zawyżona lub zaniżona),

- Pomoc uczniom w pogłębianiu wiedzy o interesujących ich zawodach,

- Kształtowanie potrzeby konfrontowania oceny swego stanu zdrowia z wymaganiami wybieranego zawodu,

- Kształtowanie odpowiedzialności za własny rozwój zawodowy,

- Uświadomienie uczniom konieczności konfrontowania wiedzy o zawodach z wiedzą o sobie i aktualnymi trendami na rynku pracy,

- Wyrobienie w uczniach pozytywnych postaw wobec pracy,

- Współdziałanie z rodzicami w realizacji powyższych zadań,

- Gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjno-zawodowej (o zawodach, o rynku pracy, o możliwościach kształcenia i zatrudnienia, o planach rekrutacyjnych lokalnych szkół) w postaci prasy, informatorów, programów multimedialnych.

Wychowawcy, pedagog, psycholog, nauczyciele - specjaliści, przedstawiciele zawodów.

Współpraca z rodzicami. Zapoznanie rodziców z głównymi aktami i programami szkoły oraz współpraca przy ich tworzeniu. Czynna współpraca nauczycieli z rodzicami. Zebrania z rodzicami, dni otwarte, wycieczki. Pedagogizacja rodziców. Uwzględnienie propozycji Rady Rodziców przy tworzeniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, organizacji imprez szkolnych oraz kiermaszów. Wspólne organizowanie imprez. Podnoszenie wiedzy pedagogicznej rodziców poprzez spotkania ze specjalistami. Współpraca z Radą Rodziców i klasowymi oddziałami rady rodziców. Pomoc rodzinom zagrożonym niedostosowaniem społecznym lub znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, psycholog, specjaliści.

 

 

 

Kultura – wartości, normy i wzory zachowań

SFERA DUCHOWA

 

 

Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodo­wego.

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości:

- Kształtowanie przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej, polskiej

i europejskiej oraz kształtowanie postaw patriotycznych

- Kształtowanie postaw patriotycznych i więzi z własnym regionem

- Kształtowanie umiejętności życia w społeczeństwie.

Kształtowanie polskich tradycji, kultywowanie obyczajów. Tworzenie gazetek okolicznościowych, prowadzenie kroniki szkoły. Opieka nad miejscami pamięci narodowej. Lekcje muzealne, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi (artystami i twórcami regionalnymi), przedstawicielami samorządu lokalnego. Organizowanie i udział uczniów w uroczystościach rocznicowych. Organizowanie klasowych spotkań okolicznościowych. Poszerzenie wiedzy na temat Unii Europejskiej. Organizacja apeli okolicznościowych, imprez ogólnoszkolnych i miejskich. Przybliżenie wiedzy związanej z regionem, w którym żyjemy.

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, psycholog, specjaliści.

 

Kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji. Określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzin­nym, szkolnym i lokalnym. Uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność.

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, psycholog, specjaliści.

 

Kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw. Kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektu­alnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji.

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, psycholog, specjaliści.

 

100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. Udział uczniów w konkursach: Szkolny konkurs na kartkę urodzinową i życzenia dla Polski, Szkolny Konkurs Poetycki „Ukochana Niepodległość kl. IV-VIII, Album „Wybitni Polacy” – portrety twórców niepodległości kl. IV-V. Tworzenie przez uczniów prezentacji multimedialnych o tematyce historycznej kl. IV-VIII. Prowadzenie zajęć wychowawczych o tematyce patriotycznej kl. IV-VIII (symbole narodowe, patriotyzm, godło i hymn narodowy, czym jest niepodległość, honor, uczciwość, Polak, prawa i obowiązki obywatelskie. Przygotowanie gazetki ściennej „Polacy dla Niepodległej”. Wystawa książek o tematyce patriotycznej w Bibliotece Szkolnej. Spotkania czytelnicze. Cykl lekcji historycznych na temat „Pierwsze dni Niepodległe” kl. V- VIII.

Apel z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Udział pocztu szkolnego w obchodach.

Kwiaty dla bohaterów narodowych mamy, przy Dębach Katyńskich je składamy” – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy.

Nauczyciele historii nauczyciele przedmiotów i wychowawcy, psycholog.

Inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespo­łowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia. Przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymaga­jących umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów.

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, psycholog, specjaliści.

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci. Rozpoznawanie i kierowanie zainteresowaniami literackimi. Wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się. Prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem: rozmowy o książkach, udzielanie porad w wyborach czytelniczych, gry literackie, konkursy, głośne czytanie i słuchanie. Zachęcanie rodziców do akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Spotkania z twórcami literatury dziecięcej. Udział w konkursach czytelniczych organizowanych przez szkolną bibliotekę.

 

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, psycholog, specjaliści.

 

Kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie cie­kawości poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania. Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpo­wiedzialność, prawdo­mówność, rzetelność i wytrwałość.

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, psycholog, specjaliści.

Kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw. Kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektu­alnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji.

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, psycholog, specjaliści.

 

Bezpieczeństwo – profi­laktyka zachowań ryzy­kownych (problemowych)

SFERA PSYCHICZNA

 

Zapoznanie uczniów i rodziców z obowiązującymi w szkole regulaminami. Zapoznanie ze Statutem, Programem Wychowawczo-Profilaktycznym, Regulaminem Oceniania, Przedmiotowymi Zasadami Oceniania, regulaminami i procedurami obowiązującymi w szkole. Organizowanie spotkań ze specjalistami w celu zaznajomienia uczniów z prawem oraz skutkami jego naruszania. Konsekwentne reagowanie na przejawy agresji i niewłaściwego zachowania.

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, psycholog, specjaliści, pracownicy policji.

Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna w celu przeciwdziałania narkomanii. Poprzez programy profilaktyczne oraz pogadanki z wychowawcami, psychologiem i pedagogiem szkolnym należy informować uczniów o konsekwencjach sięgania po alkohol, papierosy i środki odurzające. Należy również położyć nacisk na uświadamianie rodziców i uczniów odnośnie szkodliwości napoi energetycznych, papierosów. Cały czas należy kształcić wśród uczniów umiejętność asertywności oraz umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji oraz odpowiedzialności za ich skutki. Należy edukować nauczycieli i rodziców pod kątem rozpoznawania nowych sposobów odurzania się i używanych w tym celu przedmiotów popularnych wśród nastolatków, która pomoże zwiększyć ich czujność.

 

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, pedagog, psycholog, specjaliści,

Pracownicy policji.

Określenie pozytywnych i negatywnych emocji. Redukowanie agresyw­nych zachowań poprzez uczenie sposobów roz­wiązywania problemów. Budowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję. Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji. Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytu­cji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach. Budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia w sytuacji problemo­wej oraz promowanie rzetelnej wiedzy mającej na celu zredukowanie lęku. Rozpoznawanie uczuć. Wzmacnianie wiary we własne możliwości, budowanie pozytywnej samooceny. Stres i sposoby radzenia ze stresem. Omawianie sposobów rozwiązywania własnych problemów. Zajęcia wzmacniające pewność siebie.

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, psycholog.

Informowanie rodziców o rodzajach i formach pomocy proponowanych przez instytucje wspierające szkołę. Organizowanie spotkań pedagogizujących dla rodziców związanych z problemami i zagrożeniami współczesnej młodzieży. Pedagogizacja rodziców podczas wywiadówek. Kierowanie uczniów na badania do PPP. Zapewnienie pomocy w nauce (zajęcia uwzględniające potrzeby uczniów, rewalidacyjne, specjalistyczne). Stworzenie uczniom możliwości uczestniczenia w kołach zainteresowań oraz organizacjach działających na terenie szkoły.

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, psycholog, specjaliści.

 

Zapoznanie uczniów z drogą ewakuacyjną szkoły. Znajomość „ciągów komunikacyjnych” i dróg ewakuacji na terenie szkoły. Omawianie zasad bezpiecznego spędzania przerw, zachowania się w trakcie lekcji i imprez szkolnych. Próbny alarm przeciwpożarowy.

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, psycholog, dyrekcja,

Wspieranie uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych. Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dostosowanie metod pracy do potrzeb uczniów. Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Orientacja w sytuacji materialnej rodzin uczniów, konsultowanie z pracownikami socjalnymi MOPS. Monitorowanie uczestnictwa dzieci w zajęciach korekcyjnych oraz zajęciach wyrównawczych. Szerzenie postaw tolerancji wśród uczniów.

Wszyscy nauczyciele, nauczyciele odpowiedzialni za organizację zajęć specjalistycznych.

Ochrona uczniów przed uzależnieniem od cyberprzestrzeni. Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobo­wych oraz ograniczonego zaufania do osób pozna­nych w sieci. Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzysty­wania informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyj­no-komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpie­czeństw wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie ograni­czeń dotyczących korzystania z komputera, internetu i multimediów. Zajęcia dotyczące przeciwdziałaniu uzależnieniom od cyberprzestrzeni oraz świadomego korzystania ze środków masowego przekazu. Szkolenie dla rodziców dotyczące zagrożeń i przepisów prawnych związanych z cyberprzemocą.

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, psycholog, specjaliści,

pielęgniarka szkolna, rodzice, pracownicy policji i poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży. Udział uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Uczenie świadomego i bezpiecznego korzystania z Internetu . Organizacja kół rozwijających zainteresowania informatyczne uczniów. Promowanie i rozwijanie talentów. Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, psycholog, specjaliści.

 

Jestem ostrożny w kontaktach z nieznajomymi. Kształtowanie umiejętności zachowania ostrożności w kontaktach z nieznajomymi. Nauka mówienia „nie” w określonych sytuacjach. Kształtowanie umiejętności zachowania się w niebezpiecznych sytuacjach.

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, psycholog, specjaliści, pracownicy policji.

Udzielanie pierwszej pomocy. Zabezpieczenie ucznia przed nieszczęśliwymi wypadkami – realizacja treści związanych z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach zajęć lekcyjnych. Pogadanka, prezentacja, ćwiczenia praktyczne.

Pracownicy WOPR, wychowawcy, nauczyciele, psycholog.

Znajomość prawa. Dostarczenie wiedzy z za­kresu prawa dotyczącego postępowania w spra­wach nieletnich.

 

Wychowawcy, psycholog, pracownicy policji.

Rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia sie­bie poprzez poszukiwanie i udzielanie odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Jakie są moje cele i zada­nia życiowe?

Wychowawcy, doradca zawodowy.

Dostarczenie uczniom wiedzy o szkodliwości używek: palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze). Nigdy nie sięgaj sam po leki. Czy zawsze mogę spróbować tego, czym poczęstuje mnie kolega, koleżanka lub osoba obca? Propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych skutków posiadania, zażywania i rozprowadzania środ­ków psychoaktywnych. Realizacja programu edukacji antynikotynowej dla uczniów klas starszych „Znajdź właściwe rozwiązanie”.

Wychowawcy, nauczyciele, rodzice, psycholog, specjaliści.

 

 

 

Ewaluacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

Zasady ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

- obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,

- analizę dokumentacji,

- przeprowadzanie ankiet wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,

- rozmowy z rodzicami,

- wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli.

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Wł. Sikorskiego w Rakołupach został uchwalony 28 września 2018r. przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną oraz uzyskał pozytywną opinię Samorządu Uczniowskiego.

Program może być modyfikowany w miarę potrzeb i wpływu propozycji zagadnień do modyfikacji.

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech